Myslivecká komise

Složení myslivecké komise

PředsedaMartin Kudrnamakudrna@seznam.cz+420 777 870 517
MístopředsedaIng. Bc. Jakub Štěpánekjakub-step@email.cz
ČlenovéMUDr. Jan Koláčnýkolacny.j@mymail.cz
MVDr. Vladimír Kotoušmvdrkotous@seznam.cz
Ing. Jaroslav Vaníčekvanicek.jar@seznam.cz
Jiří Škramlíkjiri.skramlik@seznam.cz
Zdeněk Šteigersteiger.zdenek@seznam.cz
Jiří Švejdasve.my@seznam.cz
Jiří Švejda ml.

Plánované jednání myslivecké komise: po okresním volebním sněmu
Uskutečněná jednání myslivecké komise: 19.2.2020, 29.11.2019, 3.9.2019, 13.6.2019, 27.2.2019, 12.12.2018, 2.10.2018, 16.6.2018, 26.2.2018, 11.12.2017, 7.10.2017, 10.6.2017, 22.2.2017, 19.12.2016, 7.10.2016, 23.6.2016, 17.2.2016, 16.11.2015, 30.8.2015

Lov zvěře v honitbách okresu Benešov za posledních 25 let (1994 – 2018)

Zdrojem níže uvedených dat je myslivecká evidence z ORP Benešov, Vlašim a Votice. Zpracovaná data jsou od roku 1994 do roku 2018, tedy za posledních 25 let. Z grafů lze přímo vysledovat trendy výše lovu a nepřímo dynamiku početnosti zvěře.

Okres Benešov je druhý největší okres Středočeského kraje a zaujímá 13,5 % jeho rozlohy. Plocha honiteb činí 130 tis. ha. Zemědělská půda tvoří téměř 62 %, lesní 31 %, vodní 1 % a ostatní pozemky 6 % rozlohy. Terén honiteb okresu je členitý, lesnatý s mnoha rybníky. Převážná část je tvořena Středočeskou pahorkatinou v povodí střední Vltavy a dolní Sázavy. Nadmořská výška kolísá od 200 do 700 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem je vrch Mezivrata (713 m). Hustota zalidnění je téměř 67 obyvatel na km2  a tudíž je druhým nejméně zalidněným okresem ve Středočeském kraji.

V benešovském okrese se nachází 104 uznaných honiteb, kdy ve 14 z nich (z toho v 7 oborách) se hospodaří ve vlastní režii, ostatní se pronajímají. Počet držitelů loveckých lístků v roce 2018 byl 1985 a za posledních 25 let se významně nezměnil. Nejvíce držitelů bylo v roce 1995 a to 2089 a nejméně v roce 2002 a to 1920.

Úlovky spárkaté zvěře naleznete v grafu č. 1. Prasat divokých se v roce 1994 ulovilo 597 ks. V roce 2018 se jednalo již o 2860 ks, což znamená nárůst lovu téměř 5x. Po rekordním úlovku 4627 ks z roku 2017 se jedná o meziroční pokles lovu o 1767 ks. Úlovek v roce 2018 je historicky osmý nejvyšší. Kromě rekordního úlovku byl druhý nejvyšší v roce 2012 a to 4217 ks. Lov daňčí zvěře v roce 1994 čítal 107 ks. V roce 2018 se jednalo již o 973 ks, což znamená nárůst lovu více než 9x. Jedná se o historicky druhý nejvyšší úlovek této zvěře na okrese. Jen v roce 2017 se ulovilo o 16 ks více. Podíl úlovků z obor tvoří v posledních letech 8 %. V posledních dvou letech se ulovilo každý rok více daňčí zvěře na okrese Benešov než v celé ČR v roce 1966. Srnčí zvěře se v roce 1994 ulovilo 2277 ks. V roce 2018 se jednalo o 1739 ks, což znamená pokles lovu o 24%. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2009 a to 2668 ks. Úhyn zvěře v roce 2018 byl zaznamenán 994 ks. Mufloní zvěře se v roce 1994 ulovilo 123 ks. V roce 2018 se jednalo o 145 ks, což znamená velmi mírný nárůst lovu o 15%. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2013 a to 185 ks. Podíl lovu mufloní zvěře v oborách tvoří dlouhodobě asi 1/3 celkového lovu. Jelení zvěře se v roce 1994 ulovili 3 ks. V roce 2018 se jednalo o 27 ks, což znamená nárůst lovu 9x za 25 let. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2012 a to 51 ks. Absolutní počty ulovené zvěře jsou velmi nízké a pro volné honitby představují okrajovou zvěř z hlediska lovu. Podíl lovu jelena evropského v oborách v roce 2018 činil 40% z celkového lovu. Jelen sika je zvěří pouze oborní a pouze v roce 1995 překročil jeho lov 20 kusů.

Úlovky drobné zvěře naleznete v grafu č. 2. Bažantí zvěře se v roce 1994 ulovilo 28348 ks. V roce 2018 se jednalo o 45597 ks, což znamená nárůst lovu o 38%. Úlovky z bažantnic, tvoří více než 99 % celkového úlovku, tudíž růst lovu nic nevypovídá o divoké populaci. V počtech úlovků jsou zahrnuty i úlovky bažanta královského. Kachen divokých se v roce 1994 ulovilo 6509 ks. V roce 2018 se jednalo jen o 3908 ks, což znamená pokles lovu o 40%. Nejvyššího úlovku bylo dosaženo v roce 2002 a to 8937 ks. Podstatná část ulovených kachen, stejně jako u bažantů, pochází z umělých chovů. Zajíců polních se v roce 1994 ulovilo 2004 ks. V roce 2018 se jednalo jen o 76 ks, což znamená pokles lovu o 96 %! Nižší úlovky byly jen v „povodňových“ letech 1997 a 1998. Lišek obecných se v roce 1994 ulovilo 2003 ks. V roce 2018 se jednalo o 1313 ks, což znamená pokles lovu o 34 %. Lov lišek pomocí norníků v roce 1994 činil 781 ks a v roce 2018 se jednalo jen o 190 ks, což znamená pokles lovu pomocí norníků o 76 %. Holuba hřivnáče se v roce 1994 ulovilo 527 ks. V roce 2018 se jednalo o 271 ks, což znamená pokles lovu o 49%. Lov dalších druhů zvěře naleznete na webu OMS Benešov v myslivecké komisi na http://www.myslivost.cz/omsbenesov.

Za sledované období u zvěře spárkaté je zřejmý významný nárůst lovu daňčí (9x), jelení (9x) a černé zvěře (5x). Mírný nárůst lovu zvěře mufloní (o 15%), stagnace lovu zvěře sika a pokles lovu srnčí zvěře (o 24%). Největší potenciál růstu lovu v nejbližší budoucnosti má zvěř daňčí, protože jsou na okrese ještě honitby s vhodnými podmínkami bez výskytu této zvěře. Nárůst lovu jelení zvěře vhledem k nízkým absolutním číslům není ve volných honitbách zásadní. Za sledované období u zvěře drobné je zřejmý nárůst lovu bažantí zvěře (o 38%) a pokles lovu zvěře zaječí (o 96 %!), holubů (o 49 %), kachen (o 40 %) a lišek (o 34 %). Růst lovu bažantí zvěře je zapříčiněn umělými odchovy zvěře v bažantnicích, především bažantnicí LZ Konopiště. Nebýt umělých odchovů, lov bažantí zvěře z volných populací by vykazoval obdobný propad, jako u zvěře zaječí. Pokud nedojde k zásadní změně hospodaření v krajině, lze očekávat i nadále pokles lovu drobné zvěře a nárůst lovu zvěře spárkaté.

Zdeněk Kůta
myslivecká komise OMS Benešov

Graf 1: Lov spárkaté zvěře za posledních 25 let (1994-2018)

Graf 2: Lov drobné zvěře za posledních 25 let (1994-2018)

Členové myslivecké komise pro MS připravili přednášky na téma:

 • Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • Vyhodnocení účinnosti pachových repelentů ke snížení mortality zvěře na pozemních komunikacích.
 • Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • Naháňka se slíděním.
 • Šelmy a zavlečené druhy.
 • Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře

Podmínky přednášky:

 • Kde: ve vašem MS.
 • Kdo:  členové myslivecké komise OMS Benešov.
 • Rozsah přednášky: cca 1,5 hodiny, z toho cca 0,5 hodiny diskuze.
 • Cena: zdarma.
 • Přednášející zajistí: dataprojektor a notebook.
 • Hostitelský MS zajistí: prostor, případně občerstvení.
 • Kontakt: Ing. Zdeněk Kůta (tel.: 728 738 518 email: zdenek.kuta@centrum.cz).
 • Uvítáme návrh témat přednášek.
 • Podrobnější informace o přednáškách naleznete zde.

Plánované přednášky:

 •  

Uskutečněné přednášky:

 • 26.11. 2019 – MS Olbramovice – Základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 14.4.2019 od 10:00 – CHPT KD Na Karlově v Benešově – Šelmy, zavlečené druhy a bobr.
 • 6.10.2018 – MS Posázaví – Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a šelmy a zavlečené druhy.
 • 4.5.2018 – MS Loreta Bolina – Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 15.4.2018 – chovatelská přehlídka trofejí ve Voticích – přednáška o srnčí zvěři s ukázkou přednášky o biologických základech přikrmování spárkaté zvěře.
 • 20.1.2018 – MS Posázaví – Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 13.1.2018 – MS Stráž Loket – Biologické základy přikrmování spárkaté zvěře.
 • 24.6.2017 – MS Stráž Loket – Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 13.5.2017 – MS Lišák Petroupim – Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 19.3.2017 – chovatelská přehlídka trofejí ve Struhařově – Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 18.2.2017 – MS Hůra Javorník – Růst populace dančí zvěře a sním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 3.12.2016 – MS Loreta Bolina – Vývoj populace a kritéria chovnosti srnčí zvěře.
 • 25.6.2016 – MS Vltavan Křečovice – Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 16.4.2016 – MS Roháč Neveklov –  Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 20.3.2016 – chovatelská přehlídka trofejí ve Struhařově – Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 6.10.2018 – MS Posázaví – Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu a šelmy a zavlečené druhy. – Růst populace dančí zvěře a s ním spojené požadavky na úpravu managementu.
 • 6.11.2015 – MS Loreta Bolina – Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.
 • 24.10.2015 – MS Háj Velíš – Populační dynamika a možnosti redukce stavů černé zvěře.

Soubory ke stažení