Telefon: +420 608 314 315 | Email: omsbn@seznam.cz | Adresa: Erbenova 134, 256 01 Benešov | ČÚ: 51-4479070227/0100 | IČ: 67777015 | Datová schránka: 99wjx6q

Základní informace

Zlatá srnčí trofej

Zlatá srnčí trofej – o soutěži

Zlatá srnčí trofej (dále ZST) je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětí s hlubším zájmem o přírodu, a její ochranu a myslivost. Soutěž umožňuje ověřit a porovnat znalosti dětí z těchto oblastí a je díky obětavým organizátorům realizována na vysoké vědomostní úrovni již mnoho let.

Pravidelná soutěžní klání umožňují i další inspirace pro děti i vedoucí přírodovědných kroužků k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu a myslivost. Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno ČMMJ. Na úrovni místních a okresních kol s ní však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. ČSOP, Národní parky, DDM, školská zařízení, občanská sdružení apod.)

Tato soutěž by si zasloužila, aby jejím spoluvyhlašovatelem bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž zařazena v kategorii typu B), podobně jako je tomu u dalších soutěží pořádaných jinými NNO např. Zelená stezka - Zlatý list nebo Ekologická olympiáda, které pořádají ČSOP.

Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byla ZST soutěží kroužků Mladých přátel myslivosti a ochrany přírody při ČMS a přírodovědných oddílů. V roce 1983 tehdejší ČMS obdržel od Mezinárodní myslivecké rady CIC kulturní cenu za nejlépe propracovaný systém práce s mládeží. V roce 2020 oslavila 50 let svého trvání.

Pro přípravu na soutěž organizuje ČMMJ téměř ve všech okresech jeden i více přírodovědných kroužků, kde se dětem celoročně věnují proškolení a osvědčení vedoucí.

Dnes je soutěž otevřená všem dětem bez ohledu na to, jestli navštěvují celoroční přípravu v kroužku nebo nikoli.

Smysl a cíle soutěže

Hlavní cíle ZST jsou:

 • Prohlubovat zájem dětí a mládeže o přírodu, o myslivost, o jejich ochranu a rozšiřovat povědomí i o ekologickém chování člověka, s ohledem na VUR.
 • Prezentovat myslivost a činnost myslivců jako tradiční způsob hospodaření v krajině (národní dědictví UNESCO).
 • Spolupracovat s MŠ, ZŠ a SŠ, zejména v oblasti EVVO.
 • Umožnit vzájemné setkávání kolektivů dětí a mládeže s podobnými zájmy a zaměřením.
 • Nabídnout dětem možnost ověřit si své znalosti a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji v rámci VUR.
 • Umožnit dětem veřejně prezentovat své aktivity a formulovat nabyté znalosti.
 • Podpořit spolupráci dětí v rámci setkávání s jinými subjekty (ČSOP, Národní parky) a kolektivů s přírodovědným zaměřením. Inspirovat děti i vedoucí kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.
 • Umožnit dětem, které prokáží největší znalosti a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky.
 • Nabídnout dětem odborné exkurze do myslivecky, geograficky a ekologických zajímavých míst v oblasti obornictví, bažantnictví, odchovů vodního ptactva, stanic handicapovaných živočichů, zoo koutků a zoo zahrad, muzeí, krajinářsky zajímavých komplexů.
 • Nabídnout dětem kromě vlastní soutěže zajímavý a smysluplný program v přírodě během celého roku.

PROPOZICE

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií a je organizována celostátně ve dvou nebo třech kolech:

(v případě malého zájmu je pořádáno přímo okresní kolo)

Kategorie A pro žáky 3. – 5. třída ZŠ včetně

Kategorie B pro žáky 6. – 9. třída ZŠ včetně

Místní kolo (duben - květen) probíhá v kroužcích, ve školách nebo v DDM. Obsahuje krátký vědomostní test a praktickou poznávací stezku s mysliveckými a přírodovědnými exponáty.

 • Okresní kolo (duben - květen) pořádá Okresní myslivecký spolek (OMS) ve spolupráci se ZŠ, DDM, ČSOP a ostatními přírodovědnými organizacemi. Je otevřena pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Obsahuje vědomostní test a praktickou poznávací stezku v přírodě s mysliveckými a botanickými exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). Vítěz okresního kola postupuje do národního kola.
 • Národní kolo (červenec - srpen) je vyvrcholením soutěže a postupuje do něj vítěz okresního kola. Automaticky do něj postupují soutěžící umístění na prvních třech místech v předešlém ročníku. Národní kolo je otevřené pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody. Probíhá formou 14 ti denního soustředění pro každou kategorii zvlášť. Jeho náplní jsou vycházky do přírody spojené s praktickou výukou myslivosti a ochrany přírody, dílčí praktické soutěže, sportovní a společenské aktivity, zábavné a sociální hry, testy zručnosti, kvízy a základy tábornictví. Setkání s kvalitními lektory a odborníky. O vítězi rozhoduje náročný teoretický test a praktická poznávací stezka.

Hodnocení soutěže

Celkové hodnocení je součtem bodů za část teoretickou (zkušební test) a praktickou (terénní poznávací stezky). Platí pro všechny kola soutěže. Rozhodující je počet bodů z praktické části, který v případě rovnosti celkových bodů určuje lepší umístění. Znalosti jsou posuzovány pro obě kategorie v těchto oblastech: základy znalosti o pobytu v přírodě, botanika a ochrana životního prostředí, myslivecká výchova, myslivecká zoologie, péče o zvěř, lovectví a střelectví, myslivecká kynologie a základy první pomoci.