Kulturně-propagační komise

Složení kulturně propagační komise

PředsedaIng. Petr Hrmapetrhrma@seznam.cz+420 778 707 384
ČlenovéMgr. Jarmila Vaníčkovájarmilavanickova@seznam.cz
PhDr. Pavel Sýkorasykora.neveklov@seznam.cz
Ing. Jaroslav Vaníčekvanicek.jar@seznam.cz
Josef Jirásekjirasek.olh@seznam.cz
Ludmila Brabcovábrabcovalida@email.cz+420 776 223 310
Barbora Urbanovábarunka.3d@seznam.cz

Zkoušky mysliveckých hospodářů na OMS Benešov

Po více než 10 ti letech uspořádal Okresní myslivecký spolek Benešov kurz a zkoušky pro myslivecké hospodáře. Kurz byl zahájen konzultacemi v dubnu letošního roku. Po povinné praktické části následovala písemná zkouška dne 22.11. Vyvrcholením více než půlroční přípravy byla ústní část zkoušky, která se uskutečnila 1. 11. od 8:00 v myslivně v Žabovřeskách. Podrobilo se jí 8 uchazečů. Předsedkyní zkušebního senátu byla Ing. Jiřina Špálová (členka Myslivecké rady ČMMJ), místopředseda MUDr. Jaroslav Strejc (předseda KPK OMS Příbram), zkoušející skupiny předmětů I. PhDr. Pavel Sýkora, II. Ing. Jan Slabý, III. Ing. Zdeněk Kůta a IV. Miloslav Dvořák. Z osmi uchazečů tři prospěli s vyznamenáním – Miloslav Krotký, Mgr. Vladimír Šteiger a Mgr. Petr Korbel, čtyři prospěli a jeden neprospěl z více předmětů. Znalosti většiny uchazečů byli velmi dobré a odráželi svědomitou přípravu.

Za přípravu kurzu a zkoušek patří poděkování předsedovi KPK OMS Benešov Ing. J. Slabému. Za výuku a přípravu k závěrečné zkoušce patří poděkování lektorům a zkušebním komisařům.

Úspěšným absolventům blahopřejeme. Věříme, že získané znalosti uplatní při výkonu funkce mysliveckého hospodáře a že v této nelehké roli obstojí.

„Ať svatý Hubert provází vaše kroky“. Protože se bez nadsázky dá říct, jak dobře funguje myslivecký hospodář, tak funguje i celý spolek.

– Zdeněk Kůta

Zamyšlení nad soutěží Zlatá srnčí trofej nejen na OMS Benešov

V květnu vše kvete, rodí se mláďata, vše září jasnou, čerstvou zelení, stromy pučí, květy i louky jsou plné bzučících včel. Jarní sluníčko prohřívá vzduch i zem. Slavíme Den slunce, mezinárodní Den ptačího zpěvu, ale i světový Den stěhovavých ptáků. Je to i měsíc, kde se setkávají mladí přátelé myslivosti a ochrany přírody v soutěži o Zlatou srnčí trofej, kdy zúročují celoroční práci v jednotlivých kroužcích po celé republice, dochází k setkávání i ostatních, kteří mají zájem o dění v přírodě a myslivost.

V letošním roce tato nejstarší soutěž s přírodovědnou tematikou má již 47. ročník. Pod záštitou jednotlivých Okresních mysliveckých spolků ČR probíhají v květnu místní a okresní kola ZST. Nejedná se jen o samotné soutěžení, ale především o setkávání, ve kterém se děti učí přírodu znát, být jejím ochráncem, obdivovat její krásu, rozumět jejím zákonům, být přítelem všech živočichů, dokáží střežit čistotu vody, využít každou chvilku, aby pro přírodu a zvěř vykonali něco prospěšného, užitečného a dokázali ji vždy ochraňovat. To je smyslem všech přírodovědných a mysliveckých kroužků.

V okrese Benešov pracuje 7 kroužků s počtem 112 dětí a tento počet se bude jistě zvyšovat. Čím dál více dětí bere přírodu jako vzrušující dobrodružství, jako velké hřiště či hernu, která jim dá mnohem více adrenalinu i fantazii, než sezení u počítače. Vidět, slyšet, ochutnat, dotknout se, pozorovat, tyto dojmy děti baví a probouzejí chuť na další poznávání přírody v celé její kráse a komplexnosti. Složitější je ale skutečnost, že se nenajdou dospělí, kteří by se těmto zájemcům věnovali. Často nestačí jen chuť, ale najít volný čas je největší překážkou. Těší nás, že i přesto přibývá čím dál více zájemců o práci s mládeží nejen během celého roku, ale i v letních měsících, ve kterých jsou organizované letní tábory pro mladé myslivce napříč celou republikou. Pro všechny mladé přátelé myslivosti je ovšem účast na vrcholné soutěži, a to na Národním kole Zlatá srnčí trofej, kterou vyhlašuje ČMMJ, cílem celoroční přípravy. Právo reprezentovat svůj okres má pouze vítěz kategorie „A“ 3. – 5. třída nebo „B“ 6. – 9. třída. Soutěž je ovšem otevřená, každý kdo má zájem a chuť se dál vzdělávat, může se na soustředění mladých myslivců přihlásit.

Okres Benešov má hlubokou tradici v organizování ZST. Děti, které se jí zúčastňovaly, často zvolily pro své budoucí povolání přírodovědné či přímo lesnické obory vzdělávání. Mezi organizátory v letošním roce patřili studenti lesnických či zemědělských škol, vystudovaní lesníci, adepti myslivosti či veterináři. Štafeta zkušeností a znalostí je předávána těm nejmenším, kterých jsme opravdu měli letos hodně. Sešli jsme se v Neveklově, kde ZŠ pro nás připravila skvělé zázemí. V kategorii A se přihlásilo 34 dětí, v kategorii B 21 dětí. 100 testových otázek prověřilo teoretické znalosti ve všech mysliveckých disciplínách, poznávací stezka v přilehlém lesoparku skrývala 60 exponátů, pobytových stop, lesních staveb či celé jarní botaniky. Vnitřní poznávací stezku jsme schovali před deštěm do prostor ZŠ a obsahovala 50 exponátů vycpanin, lebek, shozů, tělních pokryvů, součásti výzbroje a výstroje. Několika hodinová soutěž byla plná překvapení a poznávání. Než organizátoři spočítali všechny zkušební disciplíny, účastníci soutěže si mohli zastřílet ze vzduchovky, poslechnout loveckou hudbu s patřičným slovem o její tradici, podívat se na kynologickou ukázku, ve které mohly děti vidět práci na barvě, vyhledávání, stavění a hlavně deset psů sedmi plemen. Sokolník seznámil dětí se svou činností i malým sokolem. Celý den soutěžení byl zakončen slavnostním nástupem všech přítomných včetně rodičů. Vyhlášení výsledků bylo napínavé. Každý účastník dostal pamětní list a tašku s praktickými pozornostmi. Prvních pět v každé kategorii obdrželo poháry a hodnotné ceny. Slova díků patřila i všem vedoucím kroužků našeho okresu za jejich systematickou a velmi náročnou celoroční práci včetně přítomných rodičů, kteří se rovněž podíleli na průběhu soutěže. Benešovské trubačské trio doplňovalo slavnostní rámec celé akce. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na složité organizaci a průběh soutěže, Městu Neveklov v čele s jeho starostou Ing. J. Slabým, ZŠ Neveklov, Ing. J. a Ing. Z. Kůtovým, Ing. I. Holadové, Ing. P. Hrmovi, J. Jiráskovi a jeho zástupcům mysliveckého spolku, PhDr. P. Sýkorovi, J. Brabcovi, jednateli OMS Benešov V. Poslušnému a manželům Ing. J. a Mgr. J. Vaníčkovým.

Všem účastníkům 47. ročníku národního finále Zlaté srnčí trofeje přejeme úspěšné zvládnutí celé soutěže, krásné zážitky při poznávání a objevování přírody Šumavy se všemi jejími nesčetnými stránkami a další setkání s přáteli myslivosti a ochrany přírody.

– Mgr. Jarmila Vaníčková

Podzimní výlet mysliveckých kroužků

V sobotu 17. října 2015 se děti z mysliveckých kroužků na okrese Benešov opět zúčastnily podzimního výletu, pořádaného Kulturně-propagační komisí OMS Benešov, který byl tentokrát zacílen na návštěvu Prahy.

Výlet do hlavního města děti velmi překvapil, neboť si v první chvíli vůbec nedokázaly představit, co mysliveckého je může v Praze čekat. Tento pro myslivce netypický cíl cesty mířil do Zookoutku v Malé Chuchli a do Národního zemědělského muzea na Národní myslivecké slavnosti.

V Zookoutku na děti čekalo asi třicet druhů lesních zvířat a zvěře žijící u nás, od veverky, přes bažanty, norka, králíky, psíka mývalovitého, tchoře, dravce a sovy až po parohatou a rohatou zvěř, jako je jelen, daněk nebo muflon. S odborným výkladem si děti vyslechly zajímavosti o dané zvěři. Byly překvapeny, že je zde stále chován krkavec Karel, který si zahrál hlavní roli v dětském seriálu Arabela. Poté byl pro děti připraven soutěžní kvíz na ověření nabytých znalostí, následovalo opečení buřtů a cesta na Národní myslivecké slavnosti. Zde si děti mohly projít lesní stezku s poznávacím kvízem za odměny, vyslechly si ukázku vábení zvěře a mysliveckého troubení. K vidění byli i sokolníci s loveckými dravci, a tak si některé děti vyzkoušely být malými sokolníky a na ruce si podržely, např. káni Harrisovu. Velké chlapce zaujala hlavně laserová střelnice, kde trénovali střelbu na zvěř.

Výlet to byl velice zajímavý a jsme rádi za jeho zorganizování. Tímto, jménem všech kroužků, děkujeme OMS Benešov za poskytnutí finančních prostředků na jeho zajištění a už teď se všichni společně těšíme na výlet příští.

– Ing. Iva Holadová, vedoucí mysliveckého kroužku ve Vlašimi

Hudba nespojuje jen národy – ale i myslivce

Kdo trávil sobotní odpoledne 20. června procházkou po maršovickém okolí, určitě nepřeslechl tóny lesních rohů. Nekonala se zde ale žádná štvanice či parforsní hon, ale setkání mysliveckých trubačů při OMS Benešov. Jediným úlovkem na výřadu tak bylo pouze pečené prasátko a soudek dobrého piva.

Myslivecké sdružení ve spolupráci s Kulturně-propagační komisí OMS Benešov totiž připravilo první ročník Trubačského aktivu pro myslivecké trubače z Benešovska a přilehlého okolí, na kterém se sešlo přes 15 trubačů různého věku a hudební úrovně u přátelského posezení v maršovické Myslivně. Za doprovodu hry na lesní rohy, borlice a lesnice strávili společné poznávací odpoledne. I když se zpočátku většina účastníků neznala, dokázali společně zazpívat a zatroubit lovecké signály a hlaholy, které nás provázejí již od přelomu 17. a 18. století.

K Benešovsku, především díky zámku Konopiště, patří známé Konopišťské halali, které zachycuje krásu našeho kraje, a bez kterého se tady u nás neobejde žádný hon. Troubení na lesnice a borlice dodává každé myslivecké akci slavnostní ráz a noblesu. Díky lovecké hudbě tak také myslivost patří k nehmotnému kulturnímu dědictví ČR, které v MS Maršovice řádně zachováváme.

Velký dík tak patří organizátorům celé akce, trubačům, ale i vděčnému publiku z řad myslivců a našich přátel.

– Ing. Petr Hrma

Benešovské horny

Při klepnutí na obrázek si můžete poslechnout skladbu z   Mysliveckého roku od Ing. Slabého, které nahrály Benešovské horny ve složení Ing. Jan Slabý – lesní roh, zpěv, autor projektu, PhDr. Pavel Sýkora – zpěv, autor průvodního textu, Miloš Hauzar – borlice, basová lesnice, zpěv, František Pechač – zpěv, Marie Neradová – mluvené slovo a mistr zvuku Štěpán Kojan

Myslivecké desatero

I. Buď vždy, všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží a jak jsi v nich vychováván a poučen byl!

II. Ke zvěři se chovej šetrně, chovej ji, zušlechťuj a chraň!

III. Upravuj stavy zvěře. Dravou zvěř zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná je!

IV. Pamatuj, že příroda není střelnice, střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!

V. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď schovívavý! Buď však opatrný!

VI. Neber na lehkou váhu svou mysliveckou čest! Tu vždy a všude chraň a braň!

VII. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona je nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků!

VIII. Zachovávej naše dobré české zvyky a tradice! Je to nejen tvoje právo, ale i povinnost!

IX. Psa svého miluj nade všechno! Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem!

X. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď ti nadále náš patron sv. Hubert ochráncem!