Akce | Akce mládež | Mládež | ZST

Zlatá Srnčí Trofej 2022

autor: | 23. 08. 2022 | Akce, Akce mládež, Mládež, ZST

V Maršovicích proběhlo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej

První červnová sobota letošního roku se probudila do teplého slunečného rána, které slibovalo pěkný den. Den, který lákal k různým výletům do přírody, za poznáním nebo ke konání rozličných aktivit. Jednou z nich byla akce myslivecká. V sobotu 4. června 2022 uspořádal OMS Benešov okresní kolo soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ. Zázemí pro soutěž poskytovala budova a zahrady Mateřské školy Maršovice, další doprovodné aktivity probíhaly v areálu Mysliveckého spolku Maršovice. Od časných ranních hodin se zahrady mateřské školy plnily dětmi a dospělými, ze kterých čišelo nadšení a těšení se na plnění úkolů a zároveň trocha samozřejmé nervozity. V 9,00 hod. proběhlo oficiální zahájení soutěže, kterého se zhostil Ing. Petr Hrma, předseda kulturně-propagační komise OMS Benešov, společně se svou manželkou Ing. Ivou Hrmovou. Za OMS Benešov uvítal přítomné děti a dospělí místopředseda Ing. Martin Dušek, o tradici a významu soutěže promluvili zástupci OMS Příbram, jejichž děti z mysliveckého kroužku Sedlec-Prčice jsou pravidelnými účastníky soutěže na okrese Benešov. Hodně zdaru popřála dětem dlouholetá organizátorka okresních kol a národního finále soutěže Mgr. Jarmila Vaníčková. Na závěr promluvil starosta Městyse Maršovice, Mgr. Bohumil Ježek, který ocenil velmi záslužnou činnost vedení dětí k zájmu o přírodu a myslivost a popřál všem vydařený den soutěže.

Okresního kola se letos zúčastnil rekordní počet 98 soutěžících dětí, které prokazovaly své myslivecké a přírodovědné znalosti a dovednosti hned v několika okruzích – na vnitřní stezce, vnější stezce a písemném testu. Vnitřní poznávací stezka, jež se vinula po rozlehlé zahradě, obsahovala 60 otázek, v rámci kterých měly děti určit správnou odpověď výběrem ze tří možností. Otázky se vztahovaly k určení preparátů, lebek, shozů a paroží, kůží a kožek, součástí myslivecké výstroje a výzbroje včetně kynologických a sokolnických pomůcek. Okruh vnější stezky vedl soutěžící děti do okolní maršovické přírody, kolem rybníka, k lesu a přes louku zpět. I zde čekalo na děti 60 otázek v podobě poznávání a určování různých druhů rostlin a stromů, pobytových stop nebo mysliveckých zařízení. Třetí disciplínou, která byla zaměřena na teoretické znalosti v oblasti mysliveckých zvyků a tradic, mysliveckou mluvu a další myslivecké vědomosti, byl písemný test, ve kterém si malí účastníci museli poradit dle kategorie s 20 obrázkovými nebo 60, resp. 100 psanými otázkami. Všechny tři disciplíny byly perfektně připravené a všechny tři okruhy zorganizované tak, že se jednotlivé skupiny dětí plynule střídaly na vnější a vnitřní stezce a písemném testu, nikde se netvořily dlouhé fronty ani nevznikaly zbytečné prostoje. Jako doprovod dvou šikovných šestiletých chlapců – Kristiana a Gabriela jsem se zúčastnila obou stezek, které mne překvapily svou náročností, děti se musely vypořádat s množstvím odborných přírodovědných a mysliveckých termínů. Budu citovat Ing. et Ing. Zdeňka Kůtu, DiS: „Je neuvěřitelné, jaké mají děti znalosti, vědomosti a všeobecný přehled v oblasti přírody a myslivosti. Na základě mých zkušeností mohu říct, že některé děti se svými znalostmi vyrovnají adeptům skládající myslivecké zkoušky a leckterý myslivec by se zapotil při plnění těchto úkolů.“

Děti byly rozdělené podle věku do soutěžních kategorií 0, A, B, v každé kategorii bylo vyhlášeno pořadí dětí dle jejich úspěšnosti. Soutěž byla hodnocena tak, že každé dítě mělo celkový počet dosažených bodů v každé disciplíně a následné sečtení těchto bodů určilo pořadí jednotlivců ve všech zmíněných kategoriích. V disciplínách soutěžily děti z OMS Benešov a OMS Příbram samostatně za svůj příslušný OMS.

Výsledky soutěže dětí z OMS Benešov:

Kategorii O – děti předškolního věku a děti docházející do 1. a 2. třídy ZŠ:

 1. Štěpánka Rosolová (Kroužek ochránců přírody a myslivosti při ZŠ Votice) – 129 bodů
 2. Albert Šusta (Koloušci při MDDM Vlašim) – 125 bodů
 3. Pavel Špáta (Kroužek ochránců přírody a myslivosti při ZŠ Votice – 110 bodů

Kategorii A – děti docházející do 3. – 5. třídy ZŠ:

 1. Vojtěch Luňáček (Divočáci z Čechtic) – 192 bodů
 2. Martin Dušek (Liščata při DDM Benešov) – 185 bodů
 3. Jasmína Sofie Cíchová (Puštíci z Netluk) – 138 bodů

Kategorie B – děti docházející do 6. – 9. třídy ZŠ:

 1. Jan Mecka (Koloušci při MDDM Vlašim) – 223 bodů
 2. Matouš Chartvát (Liščata při DDM Benešov) – 222 bodů
 3. Václav Kureš (Liščata při DDM Benešov) – 194 bodů

Výsledky soutěže dětí z OMS Příbram:

Kategorie A:

 1. Monika Milčínská (Myslivecký kroužek Sedlec – Prčice) – 167 bodů
 2. Lukáš Král (Myslivecký kroužek Sedlec – Prčice) – 145 bodů
 3. Roman Pech (Myslivecký kroužek Sedlec – Prčice) – 126 bodů

Kategorie B:

 1. Karel Souček (Myslivecký kroužek Sedlec – Prčice) – 107 bodů
 2. Vojtěch Říha (Myslivecký kroužek Sedlec – Prčice) – 94 bodů
 3. Filip Filip (Myslivecký kroužek Sedlec – Prčice) – 92 bodů

Vítězové si zaslouží velkou gratulaci, ale pochvala jistě patří všem soutěžícím dětem za jejich snahu a nadšení v soutěži a zájem o myslivost. Vítězové mají čest reprezentovat OMS Benešov a OMS Příbram v národním kole, které se bude konat v průběhu července a srpna v Bílé, v krásné přírodě Beskyd.

Děti doprovázel hojný počet dospělých – rodičů a vedoucích mysliveckých kroužků, i těm se sluší poděkovat za jejich podporu dětí při získávání přírodovědných a mysliveckých znalostí a vedení dětí k tak ušlechtilému zájmu. Během soutěže prokazují děti své znalosti zaměřené na myslivecké zvyky a tradice, kynologii, zoologii, péči o zvěř, lovectví, střelectví, botaniku a dendrologii, ale jde také o setkávání s dalšími vrstevníky a vychovateli, společné sdílení a rozšiřování svých vědomostí a dovedností. Děti, které se zajímají o přírodu a myslivost vynikají přirozenou přírodovědnou inteligencí, vnímají důležitost ochrany životního prostředí, učí se lásce, respektu a úctě k přírodě v celé její šíři. Tyto děti zpravidla vycházejí z rodinného zázemí zaměřeného na myslivost nebo „jen“ na obdiv a ochranu přírody, nebo se jednoduše přidaly ke kamarádům z mysliveckých nebo přírodovědných kroužků, kteří již mají s myslivostí své zkušenosti. Pro děti jsou tato setkávání velmi přínosná, učí se společně poznávat a vnímat zákonitosti přírody, učí se v ní být a chránit ji. Je to velká deviza do jejich budoucího života, ale také deviza pro celou naši společnost.

Celodenní soutěž zahrnovala doprovodné zajímavé aktivity, které byly k dispozici dětem i dospělým nejen v prostoru zahrad mateřské školy, ale také v areálu Mysliveckého spolku Maršovice. U jednoho ze stanovišť si zájemci o kreslení mohli vybarvovat obrázky různých druhů volně žijících zvířat. Plno bylo téměř nepřetržitě u stanoviště, kde si děti z polotovarů za odborného vedení Václava Jandy a Ondřeje Turka kompletovaly ptačí budky, jež si poté mohly odnést domů pro umístění na vhodné místo. V mezičase mezi dokončením soutěžních disciplín a vyhodnocováním výsledků členy hodnotící komise byl prostor také na rekapitulaci jednotlivých úkolů na vnitřní stezce. Té se ujal Ing. et Ing. Zdeněk Kůta, DiS, který stezku procházel se skupinkami dětí a společně si ověřovali, zda úkoly správně splnili, popřípadě pan Kůta sdělil správné odpovědi a doplňoval další konkrétní informace k daným úkolům. Nechyběla ani poslechová ukázka trubačů v podání manželů Lucie a Petra Sadílkových a Ondřeje Turka, kteří seznamovali přítomné s různými druhy fanfár, jež se hrají u rozličných mysliveckých a loveckých příležitostí. Panely umístěné na zahradě mateřské školy svými fotkami a popisky velmi poutavě prezentovaly náročnou celoroční práci jednotlivých mysliveckých kroužků, kterých působí na okrese Benešov celkem osm. V mysliveckém areálu vedl pan Milan Turek, člen kynologické komise OMS Benešov a místopředseda místního MS, ukázky kynologie, které zajišťovali se svými psy členové mysliveckého spolku Maršovice. Představoval různá plemena loveckých psů, seznamoval přítomné s jejich využitím při lovu i jejich specifickými vlastnostmi. Zajímavý výklad o historii a současnosti chovu bažantů u bažantnice Líhňařského střediska OMS Benešov poskytl rovněž PhDr. Pavel Sýkora, člen KPK OMS Benešov, na něhož navázala paní Oľga Blážová, která skupiny zájemců provázela bažantí líhní, k čemuž poskytla zajímavý výklad.

O doprovodný program byl značný zájem a mezitím organizátoři vyhodnotili výsledky jednotlivých soutěžících dětí. Před závěrečným ceremoniálem k nám počasí obrátilo svou deštivou tvář, aby po malé chvíli udělalo prostor opět slunci. Jako slunce se rovněž rozzářily dětské oči v napjatém očekávání vyhlášení výsledků. Na zahradě se shromáždili všichni dospělí a hlavně děti. Z úst Ing. Ivy Hrmové se všechny děti dověděly, na jakém místě se v jednotlivých kategoriích umístily a jaký počet bodů získaly. Všechny děti dostaly dárkové předměty a vítězové navíc pamětní medaile, účastnické plakety a poháry. Vyhlášení výsledků doprovázel velký potlesk a neodmyslitelné fanfáry

Poděkování a hodnotné ceny obdrželi také vedoucí kroužků za své celoroční nasazení a trpělivost při vedení dětí za poznáváním přírody a učení základů myslivosti. Nelze si představit jakoukoliv mysliveckou akci bez trubačů. Trubačské umění patří neodmyslitelně k mysliveckým zvykům a šestice trubačů na vysoké hudební úrovni podtrhovala důstojnost soutěže. Velký obdiv a uznání patří manželům Ing. Petru Hrmovi a Ing. Ivě Hrmové za organizaci celé akce.

Manželé Hrmovi měli v organizování a pořádání letošního okresního kola soutěže premiéru a nutno podotknout, že se své role zhostili s obrovským nasazením a profesionalitou, což se odrazilo na vysoké kvalitě průběhu soutěže.

Zajištění soutěže by se neobešlo bez finanční a věcné podpory, poděkování patří tedy rovněž sponzorům. Celá akce proběhla za finanční podpory Středočeského kraje a dále finanční podpory Města Benešov, Města Votice a Městyse Maršovice.

Velký dík patří hlavně všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění průběhu celého dne, zejména manželům Vaníčkovým, Zdeňku Kůtovi, sourozencům Natálii a Danielu Slavatovým, Elišce Štikové, Barboře Urbanové, Renatě Marešové, Anetě Blehové, Evě Kudrnové, Patriku Fulínovi, Josefu Zavadilovi, Tomáši Proškovi, Ondřeji Turkovi, Václavu Jandovi, Jiřímu Švejdovi, adeptům o první lovecký lístek, spolupracovníkům z OMS Příbram a také členům Mysliveckého spolku Maršovice.

Dále také i dalším sponzorům akce, a to především firmám Sellier & Bellot, a. s., Lesy ČR s.p., Panu Miloslavu Turkovi za zajištění již tradičních koláčů a šátečků pro děti, firmě Mokate Czech, s.r.o. za sušenky Marilky, firmě Mars Czech s.r.o. za bonbony pro děti, firmě Pivovar Ferdinand, s. r. o. za limonádu a dalším.

Mgr. Mirka Strakatá

MŠ Maršovice

Foto na rajčeti.

https://boraovcin.rajce.idnes.cz/OMS_Benesov_2022_ZST/