Akce mládež | Mládež

Myslivecký spolek Maršovice připravil pro děti z místní mateřské školy oslavu Dne dětí

autor: | 22. 06. 2022 | Akce mládež, Mládež

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s Mysliveckým spolkem Maršovice, jehož členové připravují pro děti po domluvě s ředitelkou a učitelkami různé zajímavé akce.

Myslivecký spolek Maršovice

Spolupráce se členy místního mysliveckého spolku s mateřskou školou má dlouholetou tradici. Rodiče nebo prarodiče některých dětí, docházejících do mateřské školy, jsou rovněž členy spolku, tudíž se i zde prolíná spolupráce MŠ s rodinami a mysliveckým spolkem. Myslivci realizují pro děti v MŠ spoustu aktivit, kterými učí děti lásce, úctě a respektu k rostlinné i živočišné přírodě. Jednou z nich je tradiční oslava Dne dětí, kterou myslivci pro děti kompletně připravují.

Den dětí s myslivci

Po předchozí domluvě s předsedou mysliveckého spolku panem Jiřím Jirouškem jsme se s dětmi vydali do areálu myslivecké klubovny, která se nachází nedaleko naší mateřské školy. U mateřské školy se k nám připojili také někteří rodiče s mladšími sourozenci dětí, které ještě nedocházejí do školky. Před klubovnou nás uvítali v mysliveckém stejnokroji členové spolku slavnostní fanfárou, což velmi pěkně zvýraznilo myslivecké zvyky a tradice a podtrhlo slavností atmosféru chystané akce. Že si myslivci dali velmi záležet na přípravě dětského dne svědčí mimo jiné i fakt, že nás uvítalo osm členů spolku – pan Jiří Jiroušek, Milan Turek, Petr Hrma, Tomáš Prošek, Jaroslav Dalihod, paní Marie Hašková, Iva Hrmová a Šárka Gruberová. Jiří Jiroušek v úvodu seznámil děti a paní učitelky s přichystanými činnostmi, jež budou společně s myslivci plnit. Poté se členové spolku rozestoupili na jednotlivá stanoviště, kde očekávaly děti. Děti se rozdělily do malých skupin a s paními učitelkami chodily postupně ke všem stanovištím, u kterých si zkoušely své znalosti a vědomosti z oblasti živočišné i rostlinné přírody a zároveň se dověděly spoustu dalších informací a získaly nové poznatky.

U prvního stanoviště byly připraveny rekvizity v podobě kůží různých volně žijících zvířat, například – jezevce, kuny, lišky, tchoře apod., dále rekvizity doplňovalo paroží jelena, daňka, srnce a muflona a vypreparovaný bažant, bažantí slepice a koroptev. Děti také zkoušely poznat lebky konkrétních zvířat, například lebku nutrie, zajíce, lišky a jezevce. Učily se poznávat

zvuky zvířat v přírodě podle vábniček – hlas jelena, srnce, prasete divokého, bažanta a zajíce. Rekvizity si děti mohly vzít do ruky a zblízka si je prohlédnout. O každém zvířeti se děti od myslivců dověděly, čím se živí, kde přebývá a další informace o způsobu života této i další volně žijící zvěře.

Na druhém stanovišti očekávaly děti další myslivkyně s množstvím různých přírodnin a doplňujících obrázků. Měl nachystané větvičky jehličnatých i listnatých stromů, například větvičku smrku, borovice, jedle, modřínu, douglasky, dubu, břízy, lípy, jírovce, javoru a několik rostlin, které mohou děti běžně v přírodě spatřit. Rovněž u tohoto stanoviště děti zkoušely své vědomosti. Snažily se správně určit podle větviček, jak se jmenují jednotlivé stromy, porovnávaly a slovně popisovaly rozdíly mezi větvičkami stromů, určovaly plody, které na stromech rostou, přiřazovaly větvičky k jednotlivým obrázkům a plodům. Na tomto stanovišti si procvičily smyslové vnímání, a to nejen zrakové, ale přírodniny zkoumaly také hmatem a čichem.

Třetí stanoviště lákalo děti pěknými velkými obrázky různých druhů ptáků a savců. Děti zkoušely na obrázcích poznat například divokou kachnu, bažanta, husu, labuť, koroptev, tetřeva, tetřívka, orla, havrana, vránu, datla, dudka, straku, sýkoru, sojku, sovu a další, přičemž se dověděly, že například u kachny divoké, husy nebo sovy mohou spatřit mnoho jejich druhů. Mezi volně žijícími zvířaty děti poznávaly krtka, ježka, zajíce, králíka divokého, lišku, jezevce, srnce, daňka, jelena, prase divoké, vlka, medvěda apod. O jednotlivých druzích zvířat vyprávěli myslivci dětem různé zajímavosti.

Na čtvrtém stanovišti děti velmi bavilo pozorovat dovednosti loveckých psů, které jim myslivci se svými svěřenci předváděli před klubovnou. Pyšné na své lovecké umění byly fenky dlouhosrstého jezevčíka – Dorka od Sejce a Cora Křebětínky. Zahanbit se nenechal ani německý krátkosrstý ohař Boris Preps, který již získal mnohá ocenění na kynologických zkouškách. Děti byly nadšené, když jim myslivci po předchozí ukázce dovolili psy vodit. Živá zvířata jsou vždy pro děti velkým lákadlem, proto psy nejen s velkou radostí vodily, ale také je hladily.

Odměna za dovednosti a znalosti dětí

Poté, co všechny skupinky dětí absolvovaly plnění úkolů na jednotlivých stanovištích s různými přírodovědnými činnostmi, nastoupily před budovu myslivecké klubovny, kde je členové spolku chválily za jejich aktivní a bystrou spolupráci a předali dětem odměny v podobě sladkostí.

Závěr

Všichni myslivci měli plné ruce práce nejen s přípravou zajímavých stanovištˇ, ale především se samotným průběhem celého dopoledne. Členové spolku se dětem věnovali s maximální trpělivostí a ochotně jim předávali své zkušenosti a dovednosti, které doplňovali poutavým vyprávěním. Dětský den se pěkně vydařil. Po celou dobu nám přálo krásné teplé počasí bez deště a děti si svůj sváteční den s myslivci užívaly. Členové místního mysliveckého spolku realizují programy pro děti v mateřské škole zcela zdarma. Smysl spolupráce spatřují v podpoře dětí vedoucí k upevnění pozitivního vztahu k přírodě a péči okolní prostředí. Děkujeme členům Mysliveckého spolku Maršovice nejen za přípravu každoroční oslavy Dne dětí, ale především za dlouholetou tradici této spolupráce, které si velmi vážíme. Těšíme se na další společné akce s dětmi.

Mgr. Mirka Strakatá

MŠ Maršovice